Generalforsamling


 

9. februar 2019 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Aalborg Patchwork i Aktivitetscentret på Grønlands Torv med følgende dagsorden.


1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Valg af bestyrelse: På valg er Birthe Skytte og Rita Christensen (Begge modtager genvalg).
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af bilagskontrollant.
9. Valg af bilagskontrollantsuppleant.
10.Eventuelt.

Formand Annette Kofod bød velkommen.

Ad 1 Tove Bødker blev valgt som dirigent.
Hun konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og beslutningsdygtig.
Ruth Taudal og Bodil Bach blev valgt til stemmetællere.

Ad 2 Annette Kofod aflagde fyldestgørende årsberetning. Beretningen blev godkendt.

Ad 3 Kasserer Jette Frederiksen aflagde regnskab. Regnskabet blev godkendt.

Ad 4 Kontingent fastholdes på kr. 125 årligt, og kr. 20 pr. gang man deltager i møde. Dette blev vedtaget.

Ad 5 Der var ingen indkomne forslag.

Ad 6 Birthe Skytte og Rita Christensen blev genvalgt.

Ad 7 Valg af suppleanter Karin Larsen og Brita Pedersen genopstiller og blev genvalgt.

Ad 8 Lene Mortensen blev valgt som bilagskontrollant.

Ad 9 Lene Dahl blev valg som billagskontrollantsuppleant.

Ad 10 Der blev spurgt til hvornår evt. kurser aflyses og om der ikke var medlemmer fra andre klubber der kunne deltage. Svaret var at kurser kun er for medlemmer af Aalborg Patchwork. Kurser aflyses når der for få tilmeldinger, så kurset kommer til at give for stort underskud.
Medlemmerne blev opfordret til at komme med tips og tricks. Evt. forslag til kurser og undervisere.
Der blev foreslået at kurser gøres med ”appetitlige” på hjemmesiden så medlemmerne får lyst til at komme på kursus. Medlemmene blev oplyst om at de altid er velkomne til at kontakte bestyrelsen hvis der er tvivl om hvad kurset går ud på.
Der blev foreslået en byttedag hvor medlemmerne tager stof,ufoer eller andet overflødigt med som man kan bytte med hinanden.
Der blev spurgt om det ikke kan lade sig gøre at der sendes mail ud til medlemmerne når der sker noget i foreningen. Svaret var at dette ikke kan lade sig gøre p.g.a. regler om persondataloven, og at bestyrelsen ikke kan påtage sig den store opgave det vil være at sætte sig ind i det.
Afslutningsvis kom Annette Kofod med en ide fra bestyrelsen om at lave et fælles projekt for medlemmerne, som skal vises på det årlige træf som DPF påtænker at afholde i Nordjylland i 2020. Bestyrelsens forslag er over sangen ”Regnvejrsdag i november” af Pia Raug.
Mange deltog i diskussionen og kom med forslag som Aalborg – vikinger - døre – stjerner –brødservietter -Limfjorden – Vendsyssel. Der blev spurgt om der var 3 medlemmer som vil være tovholdere, så det ikke ligger på bestyrelsen. Det blev aftalt at emnet tages op igen ved næste hyggetræf d. 27 feb. så man lige har tid til at tænke over opgaven.
Annette oplyste at ved hyggetræf d. 23 marts kommer Rohms magasin med deres butik og viser hvad de har af stoffer.


9. februar 2019
Brita Pedersen.