Generalforsamling


 

8. februar 2020 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Aalborg Patchwork  
med følgende dagsorden.


1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Valg af bestyrelse:
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af bilagskontrollant.
9. Valg af bilagskontrollantsuppleant.
10.Eventuelt.

 
Formanden Annette Kofod bød velkommen


Ad 1 
Tove Bødker blev valgt som dirigent. 
Hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig.

Ad 2
Formand Annette Kofod aflagde bestyrelsens beretning.
Beretningen blev godkendt.

Ad 3
Kasserer Jette B. Frederiksen aflagde regnskab.
Regnskabet blev godkendt.

Ad 4
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 125 og en opretholdelse af mødegebyr på kr. 20 ved hvert hyggetræf. 
Det blev tiltrådt.

Ad 5
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Ad 6
Annette Kofod, Jette B. Frederiksen og Lisbeth Christensen er på valg. 
Jette B. Frederiksen og Annette Kofod genopstiller ikke. Lisbeth Christensen søger genvalg.
De eksisterende suppleanter Brita Pedersen og Karin Larsen oplyste, at de stiller op til bestyrelsen.
Sonja Houmøller foreslog, at Birthe Porsborg blev nyvalgt til bestyrelsen.
Birthe Porsborg bekræftede, at hun stiller op.
Generalforsamlingen besluttede at gennemføre en skriftlig afstemning.
Der blev valgt 2 stemmetællere Judy Mose og Karin Dahl Assing.
Afstemningen blev gennemført.

Stemmerne fordelte sig som følger:
Lisbeth Christensen fik 40 stemmer
Brita Pedersen fik 37 stemmer
Karin Larsen fik 27 stemmer
Birthe Porsborg fik 25 stemmer.
Dermed er Lisbeth Christensen, Brita Pedersen og Karin Larsen valgt til bestyrelsen. 

Bestyrelsen består herefter af Lisbeth Christensen, Brita Pedersen, Karin Larsen og de bestyrelsesmedlemmer, som ikke er på valg i år, nemlig Rita Christensen og Birthe Skytte.

Ad 7
Dirigenten spurgte, hvem der stiller op som suppleanter.
Birthe Porsborg bekræftede, at hun stiller op. Ingen andre meldte sig.
Birthe Porsborg blev valgt som suppleant. Bestyrelsen har det næste år således kun 1 valgt suppleant mod tidligere 2 suppleanter.

Ad 8
Lene B. Mortensen oplyste, at hun ikke ønsker genvalgt som bilagskontrollant.
Lene Dahl tilbød at stille op til ny bilagskontrollant, og hun blev valgt.

Ad 9
Da den hidtidige bilagskontrollantsuppleant blev valgt som bilagskontrollant,
skal der foretages nyvalg til posten som bilagskontrollantsuppleant.
Sølvi Christensen tilbød at stille op og blev valgt.

Ad 10
Er medlem foreslog, at foreningen hyppigere end ved juletræffet har bordsætning med et langt bord og gerne undertiden med en fællesaktivitet som ved juletræffet.
Et medlem foreslog, at en eventuel jubilæumsspisning bliver afholdt i Aalborg frem for på en udflugt, da en sådan ændring kunne give mulighed for, at flere kunne deltage.
Et medlem gav udtryk for interesser i syning af skjortetæpper og opfordrede bestyrelsen til at få foredragsholdere om emnet til at komme i foreningen.
Der blev også talt om muligheden for brug af skærm ved arrangementer.
Annette Kofod takkede Lene B. Mortensen for det arbejde, som hun har udført gennem en årrække som bilagskontrollant.
Lisbeth Christensen takkede Annette Kofod og Jette B. Frederiksen for det store arbejde, som de gennem årene har udført for foreningen som henholdsvis formand og kasserer.

Tove Bødker afsluttede generalforsamlingen

Annette Kofod takkede dirigenten og inviterede alle til at blive og spise smørrebrød efter generalforsamlingen og hygge sig i hinandens selskab med sytøjet.

9. februar 2020
Lisbeth Christensen