Generalforsamling


 
Den 3. februar 2018 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Aalborg Patchwork i Aktivitetscentret på Grønlands Torv med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Forslag fra medlemmerne

6. Valg af bestyrelse: på valg Annette Kofod, Jette B. Frederiksen og Lisbeth Christensen

7. Valg af suppleanter

8. Valg af bilagskontrollant

9. Valg af bilagskontrollantsuppleant

10.  Eventuelt
 
Formanden Annette Kofod bød velkommen
Ad 1
Lene Dahl blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig.
Ad 2
Formand Annette Kofod aflagde bestyrelsens beretning.
Beretningen blev godkendt.
Ad 3
Kasserer Jette B. Frederiksen aflagde regnskab.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 4
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 125 og en opretholdelse af mødegebyr på kr. 20 ved hvert hyggetræf. 
Det blev tiltrådt.
Ad 5
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
Ad 6
Annette Kofod, Jette B. Frederiksen og Lisbeth Christensen genopstiller og blev genvalgt.
Ad 7
Brita Pedersen og Karin Larsen blev genvalgt som suppleanter.
Bestyrelsen består herefter af Annette Kofod, Jette Frederiksen, Lisbeth Christensen, Rita Christensen og Birthe Skytte.
Ad 8
Lene B. Mortensen blev genvalgt som bilagskontrollant.
Ad 9
Lene Dahl blev nyvalgt som bilagskontrollantsuppleant
Ad 10
Annette Kofod spurgte, om medlemmerne havde ønske om faste mødedage i stedet for nu, hvor der veksles mellem lige og ulige uger og forskellige ugedage for de træf, som ikke er på lørdage. Hun kunne konstatere, at medlemmerne ønsker den nuværende ordning opretholdt.
Spørgsmålet om interessen for foredrag blev bragt op af bestyrelsen. Medlemmerne vil gerne høre foredrag og foretrækker, at foredragsholderen også viser tæpper. Medlemmerne vil give bestyrelsen besked, hvis de hører om egnede foredrag.
Jette B. Frederiksen efterspurgte på samme måde ideer til kurser.
Annette Kofod orienterede om den forstående udstilling på hospice.
Lene Dahl afsluttede generalforsamlingen
Annette Kofod takkede dirigenten og inviterede alle til blive og spise smørrebrød efter generalforsamlingen og hygge sig i hinandens selskab med sytøjet.
17. februar 2018
Lisbeth Christensen