Generalforsamling

 

 D. 14 juni 2021 afholdt Aalborg Patchworkforening generalforsamling
i Kulturhuset Trekanten i Aalborg øst med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Stillingtagen til følgende forslag: Bestyrelsen indstiller til, at der sker
    følgende ændring i vedtagelse på generalforsamlingen i 2020 om
    kontingent for 2021: medlemmer der har betalt kontingent i 2020 betaler
    ikke kontingent for 2021.
5. Fastsættelse af kontingent for 2022.
6. Bestyrelsen indstiller følgende ændring i foreningens vedtægter:
    I pkt. 3.2 skrives: ”Den ordinære generalforsamling afholdes i årets 1.
    kvartal. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev
    eller sammen med udsendelse af program for første halvår.”
    Bestyrelsen indstiller, at sidste sætning får følgende ordlyd
    ”Der indkaldes med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev, mail
    eller sammen med udsendelse af program for første halvår.”
7. Forslag fra medlemmer.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Rita Christensen og Birthe Skytte er på
    valg og modtager genvalg.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10.Valg af bilagskontrollant.
11.Valg af bilagskontrollantsuppleant.
12.Eventuelt.


Formand Lisbeth Christensen bød velkommen.


Ad 1
     Tove Bødker blev valgt som dirigent. Sølvi Christensen og Lene Dahl blev valg som
     stemmetællere.
     Tove konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig.

Ad 2
    Lisbeth aflagde fyldig årsberetning.
    Beretningen blev godkendt.

Ad 3
    Kasserer Karin Larsen aflagde regnskab.
    Regnskabet blev godkendt.

Ad 4
    Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 125 og et opretholdelse af mødegebyr
    på kr. 20, når man deltager i møde.
    Det blev tiltrådt.

Ad 5
    Kontingent for 2022 fastholdes på kr. 125 og kr. 20 pr. gang man deltager i møde.

Ad 6
    Bestyrelsens forslag ang. ændring i ordlyden af indkaldelse til generalforsamlingen
    blev godkendt.

Ad 7
    Lene Dahl havde en forespørgsel om hvordan vi får nye og yngre medlemmer ind i
    foreningen. Dette blev ivrigt debatteret og der kom flere forslag som bestyrelsen vil
    se nærmere på. Det var synliggørelse på de digitale medier, uddeling af flyers, åbent
    hus arrangementer m.v.

Ad 8
    Rita Christensen og Birthe Skytte blev genvalgt.

Ad 9
    Sølvi Christensen blev valgt som 1. suppleant og Lene Dahl blev valgt som anden
    suppleant.

Ad 10
    Annette Kofod blev valgt som bilagskontrollant.

Ad 11
    Lene Koefoed blev valgt som bilagskontrolantsuppleant.

Ad 12
    Lisbeth bragte en hilsen fra to udtrådte medlemmer og gav en status vedrørende
    Aktivitetscentret på Grønlandstorv, hvor der ikke aktuelt er mulighed for at bruge
    lokalerne. Aalborg kommune kan ikke sige, hvornår der kan åbnes igen for Aalborg
    Patchwork. Tove Bødker supplerede med sin viden vedrørende brug af
    aktivitetscentre i kommunen.
    Tove Bødker afsluttede generalforsamlingen.
    Lisbeth takkede de fremmødte for deres engagement i debatten og takkede dirigenten.


16 juni
Brita Pedersen